Get Adobe Flash player
‪#‎ในวันเสาร์‬ ที่ 23 เมษายน 2559 เริ่มเวลา 09.00 น. +++ +++ ในวันสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 +++ +++ ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

         ภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ เจ็ดเดือน ณ วัดเวฬุวัน ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน
โอวาทปาฏิโมกข์หากเราไม่เข้าใจและนึกไม่ออกว่าเปรียบเทียบกับอะไร ก็ให้นึกถึง "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของทุกประเทศที่กำหนดว่า ประเทศนั้นจะเป็นรัฐเดี่ยวหรือว่าเป็นรัฐรวม ตลอดระบบการปกครอง การแบ่งแยกอำนาจต่าง ๆ
         ฉันใดก็เช่นนั้น การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์จึงเปรียบเสมือนที่พระพุทธองค์ทรงแสดง "หลักการสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ที่เรียกว่า
                  ๑ เว้นจากการทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากการทำความชั่วโดยกาย วาจา ใจ (คิดแค่ก็ไม่ได้) อย่างน้อยย่อมไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน
                  ๒ ทำความดีให้ถึงพร้อม และ ทำความดีด้วยการตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ทำความดีให้บริบูรณ์)
                  ๓ ความจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ ทำใจตนให้ผ่องแผ้ว คือ ให้จิตปราศจากนิวรณ์ ๕
         ๑ กามฉันทะ คือ ความพอใจในกาม (นำศีลข้อ ๓ มาควบคุม)
         ๒ พยาบาท คือ คาามอาฆาตพยาบาท (นำศีลข้อ ๑ มาควบคุม) (กรุณา)
         ๓ ถีนนะมิทธ คือ ความหดหู่ห้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ (นำศีลข้อ ๕ มาควบคุมไว้)
         ๔ อุทธัจจะกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ (น้ำศีลข้อที่ ๒ มาแก้ไข)
         ๕ วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย (นำศีลข้อที่ ๔ มาควบคุม)

วิธีการ คือ แนวทางปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
                  ๑ อนุปวาโท คือ ไม่ไปว่าร้ายกัน จะต้องไม่โจมตีกัน ไม่นินทากัน
                  ๒ อนุปฆาโต คือ ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการฆ่า หรือการบังคับให้นับถือ
                  ๓ ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้และทำตามข้อที่ทรงอนุญาต
                  ๔ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมิง ต้องรู้จักประมาณในการกิน การใช้เครื่องบริโภคทั้งปวง ให้เหมาะสมกับสมณสารูป
                  ๕ ประกอบความเพียรในการทำใจหยุดนิ่งอยู่เสมอ มุ่งทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลส

อุดมการณ์ ๔ ประการ คือ
                  ๑ ความอดทน ได้แก่ ความอดทนจากการทำความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
                  ๒ ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ งดเว้นจากการรบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่น
                  ๓ ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งกาย วาจา และใจ (โดยปฏิบัติตามหลักอานาปนสติ เช่น นั่งสมาธิภาวนา)
                  ๔ นิพพาน จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

makha2

คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

makha6 

ได้คณะศรัทธาจากคุณนิ๊กกี้ อัมสเตอร์ดัม มาร่วมแปลเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ คุณนวลจันทร์พิธีกรภาคภาษาไทย

makha7 

เตรียมออกรับบิณฑบาตโปรดคณะศรัทธาญาติธรรม

makha3 

ฉันภัตตาหารฉลองศรัทธาญาติโยม

makha 

นำคณะศรัทธาร่วมเวียนเทียนนึกคุณของพระรัตนตรัย

makha4 

เวียนเทียนในวันมาฆบูชา

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 13 วัน + โทร +(31) 599750212, +(31) 637 009 756 (มือถือ) + ติดต่อสอบถาม
หลวงพ่อเข้าประชุมสงฆ์ในสหภาพยุโรปและทัศนศึกษาเมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี
หลวงพ่อบันทึกภาพหมู่ ณ โครนีเซียมจำลอง ณ เมืองเวโร่น่า ประเทศอิตาลี อายุ ๒๐๐๐ ปี
หลวงพ่อขณะเข้าร่วมประชุมสงฆ์ภายในอุโบสถแห่งใหม่ของ วัดญาณสังวรเวโร่น่า
หลวงพ่อทองพูนกับคณะบางส่วนบันทึก ณ หน้าที่ทำการของสมเด็จพระสัตตะปาปา องค์ประมุขแห่งคริสตรจักรของ ณ เมืองวาติกัน (ไม่ขึ้นตรงต่อประเทศอิตาลี)

กิจวัตรพระ

kijchawat

Baht Exchange

บทความ

อนุโมทนาในกุศลเจตนากับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

 

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทยและเนเธอร์แลนด์

(Stichting [ ... ]

ข่าวสารอ่านต่อ...
บทความธรรมะ

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

Tempel Map

 แผนที่เดินทางมาวัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter