Get Adobe Flash player

Katinwatbuddhaparaminl58

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
ทอดถวาย ณ วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ (Wat buddha Parami Nederland)

Graag nodigen we u uit voor het Kathina feest op zaterdag 21 november 2015

 

ในวันเสาร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 255 (ตรงกับขึ้น11ค่ำ เดือน 12 )

กำหนดการ ( Het Programm)

เวลา 09:00 น. พุทธศาสนิกชนมาพร้อมเพรียงกัน (Samenkomst bij Tempel)

เวลา 09:30 น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ (Ochtend meditatie en chanting)

เวลา 10:30 น. ตักบาตรเทโวโรหณะและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (Het offeren van de rijst en het eten aan de monniken)

เวลา 13:30 น. ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี แสดงพระธรรมเทศนาและให้พรเป็นเสร็จพิธี (Na de Kathina wordt de Dhamma leer verteld en je krijgt de zegen van de monniken)

 

     กฐิน หมายถึง “ไม้สะดึง” ที่ใช้ในการขึงผ้าให้ตึงสำหรับเย็บปักให้เป็นรูปหรือประดิษฐ์ผืนผ้าตามที่ต้องการ กฐินถือว่าเป็นสังฆกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 5 รูป เพื่อปฏิบัติและศึกษาธรรมวินัยตลอดไตรมาส (๓ เดือน) การถวายผ้ากฐินถือว่าเป็นสังฆทาน คือ ถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงว่าเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
---------------
     พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการพิจารณาหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพียงรูปเดียวในอาวาสเป็นผู้ครองผ้ากฐิน ผ้ากฐินที่ถวายนั้นพระภิกษุทุกรูปในอาวาสนั้นจะต้องช่วยกันทำ (กะ ตัด เย็บ ย้อม) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน กฐินทานนั้น ถือว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและเป็นทานแปลกที่สำคัญที่สุดในรอบปี เพราะเป็นทานที่กำหนดระยะในการถวาย คือ 1 เดือนหลังจากวันออกพรรษาแล้ว (ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

วัตถุประสงค์ในการทำบุญทอดกฐินในปีนี้ คือ 
(1) เพื่อพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส (๓ เดือน) หลังจากได้กรานกฐินและอนุโมทนากฐินแล้วจะได้รับอานิสงส์กฐินตามพระวินัย 
(2) เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ไปดำเนินการบูรณะปรับปรุงเสนาสนะสงฆ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและรองรับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นในทุกขณะ


ในพระไตรปิฎกได้กล่าวอานิสงส์ในการทำบุญกฐินไว้ดังนี้
1.ชื่อเสียงย่อมฟุ้งขจรไปไกล
2.ย่อมมั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์
3.ย่อมมีผิวพรรณผุดผ่อง
4.เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5.เป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชน
6.สามี ภริยาและบุตร ย่อมว่าง่าย เลี้ยงง่าย


ทั้ง 6 ประการ เป็นยอดปรารถนามากแก่ทุกคน หากทุกคนได้ร่วมทำบุญก็มีส่วนในอานิสงส์นี้โดยทั่วกันทั้งในภพนี้และภพหน้า

 

แจ้งแสดงความจำนงอันเป็นกุศลรับเป็นเจ้าภาพงานกฐินได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ Facebook: wat buddha parami nederland

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ โทร. +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756

 

 โอนเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อร่วมทำบุญกฐินตามเลข ดังต่อไปนี้

 

บัญชีธนาคาร “Rabo Bank” เลขที่บัญชี IBAN : NL 57 RABO 010 693 2314

โอนจากต่างประเทศ เลขที่ BIC/SWIFT CODE : RABONL2U


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญทานบารมีให้เกิดบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมกันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญฯ

 

 

 

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter